Norse Feedback er eit andregenerasjons klinisk tilbakemeldingsverkty bygd for digitale plattformar, ikkje papir.

Norse Feedback er eit andregenerasjons klinisk tilbakemeldingsverktøy bygd for digitale plattformar, ikkje papir.

LEDIG STILLING SOM SUPPORTANSVARLEG

Vi søkjer supportansvarleg til vår nye supportavdeling i Norse Feedback, for å møte den aukande etterspurnaden.

Supportansvarleg skal vere med på å byggje opp Norse Feedback til å verte ein leiande leverandør av kartleggings- og analyseverktøy til både spesialist- og primærhelsetenesta.

Stillinga rapporterar direkte til leiargruppa og vil på sikt medføre noko personalansvar.

Ansvar og arbeidsoppgåver:

 • Support til nye og eksisterande kunder (1., 2., og 3. linjesupport)
 • Personalansvar etterkvart som avdelinga veks og det vert behov for fleire tilsette
 • Byggje langvarige og sterke kunderelasjonar

Se mer

 • Sørge for at supportprosessar vert gjennomførde med høg kvalitet
 • Halde seg fagled oppdatert
 • Skape gode kundeopplevingar med ansvar for å etterleve Norse Feedback sin høge standard for leveranse og oppfølging

Se mindre

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev, fagskule eller høgare utdanning innan IT/teknologi eller anna relevant utdanningsretning
 • Erfaring frå support
 • Kjennskap til helsesektoren er ein fordel, men ikkje eit krav

Personlege eigenskaper:

 • Systematisk og strukturert
 • God  kommunikasjons- og prioriteringsevne
 • Evne til å byggje og vedlikehalde relasjonar

Se mer

 • Utadvendt, kontaktskapande og samarbeidsinnstilt
 • Sjølvstendig
 • Interesse for IT/teknologi
 • Svært god skriftleg og muntleg framstillingsevne, både på norsk og engelsk

Se mindre

Om arbeidsgjevaren

Norse Feedback er eit verktøy for psykiatrien, som er utvikla for å måle og monitorere klinisk utfall, kommunisere betre med pasientane, samt hjelpe behandlarar med å betre behandlingskvaliteten over tid. Norse Feedback er eit andregenerasjons klinisk tilbakemeldingsverkty bygd for digitale plattformar, ikkje papir. Gjennom skybasert teknologi er systemet tilgjengeleg på alle flater, og er utvikla til å kunne nytte moglegheitene som finnast innan dagens datateknologi. Systemet er dynamisk og tilpassar seg den enkelte pasient sine behov. Basert på svara som pasienten gjev, blir rapporteringsskjemaet skreddarsydd for vidare utfylling.

Kven er vi?

Vårt team består av akademiske forskarar, praktiserande klinikarar, teknologi- og implementeringsspesialistar. Målet vårt er å tilby Norse Feedback til nye partnarar, og saman identifisere områder med behov for forbetring eller nyutvikling.

Vi tilbyr:

Ein spanande moglegheit til å byggje opp Norse Feedback si salsavdeling og satsing innan primær- og spesialisthelsetenesta, samt styrke Norse Feedback sin eksisterande posisjon i helsemarknaden. Norse Feedback er i sterk vekst, og med gode karrieremoglegheiter.

I tillegg til:

 • Konkurransedyktig lønn
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bonusordning
 • Nye kontor i kontorfellesskapet Peak Sunnfjord